Skip to main content

Din rätt som patient

Synpunkter på vår verksamhet

Unilabs mål är att ge dig bra service, god vård och ett bra bemötande.
Dina synpunkter eller klagomål är viktiga då det ger oss en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.
Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder.

När du har frågor, synpunkter eller klagomål på vår service eller vårt bemötande kan du framföra dina synpunkter till personalen, kontakta vår kundtjänst eller skriva ett brev.

Skicka inte känsliga uppgifter så som personnummer, detaljerade uppgifter om din hälsa etc. med e-post till oss. 

Länk till blankett för synpunkter och klagomål

Spärra journaluppgifter

Om du inte vill ingå i Sammanhållen journal eller vill spärra uppgifter i din journal ska du fylla i en spärrblankett. Vilka uppgifter du eventuellt vill spärra bestämmer du själv.

Men, du kan inte motsätta dig att det framgår att det finns spärrade uppgifter. Blanketten fylls i och lämnas personligen till en av Unilabs avdelningar eller skickas till angiven adress i blanketten.

Observera att det endast går att begära spärrning via den här blanketten inlämnad personligen eller inskickad till Unilabs..

Länk till blankett för spärrning

Rättighetsförfrågning

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
Önskar du ställa en rättighetsförfrågning, vänligen använd följande blankett:

Länk till blankett för rättighetsförfrågning

Kundtjänst Laboratoriemedicin                                                      

Tel: 0771-40 77 40

Kundtjänst Radiologi                                        

Tel: 0771-40 77 20

Kundtjänst Mammografi

Västra Götalands regionen
Tel: 0771-40 77 10

Kundtjänst Mammografi Skåne                         

Tel: 042 - 406 80 80
Postadress:
”Din rätt som patient”
Unilabs AB
Råsundavägen 12
169 67 Solna

Patientvägledare

Många sjukhus och mottagningar har patientvägledare som hjälper dig med kontakten med den klinik/avdelning där du fått problem. Patientvägledaren ger dig också mer information om dina rättigheter som patient. 

Patientnämnden

I de fall där patientvägledaren inte kan hjälpa dig vänder du dig till ditt landstings Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Här får du även råd och information. Läs mer på www.1177.se

Din rätt som patient

Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder.

Ersättning vid vårdskada

Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska ha samband med behandling vid sjukhus, läkar- eller tandläkarmottagning, sjukgymnastik el annan vård som landstinget ansvarar för. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Skadeanmälningsblankett och mer information om försäkringen hittar du på www.lof.se 

Socialstyrelsens regionala enhet

Du kan vända dig till Socialstyrelsens regionala enhet för det län du är bosatt i med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras. Ärendena utreds och erfarenheterna tas tillvara.

Inspektionen för vård och omsorg

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. Läs mer på www.ivo.se

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN