Allmänna villkor | Unilabs Skip to main content

Allmänna villkor

1. Bakgrund

1.1 Unilabs AB reg. Nej. 556118-7179 (nedan kallat "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller och driver webbplatsen www.unilabs.com. Denna sida innehåller Unilabs allmänna villkor. De allmänna villkoren är ett avtal mellan Unilabs och användarna på webbplatsen (hädanefter kallad "du").
 

2. Information om det allmänna villkoret

2.1 När du använder vår webbplats måste du godkänna de allmänna villkoren. Av denna anledning ber vi dig att läsa den juridiska informationen noga innan du börjar använda webbplatsen och acceptera den. Om du inte accepterar de allmänna villkoren, vänligen avstå från att använda vår hemsida.
 

3. Ansvarsfriskrivning

3.1 Unilabs ansvarar inte för några åtgärder som vidtas på grund av informationen på denna webbplats. Detta gäller oavsett om åtgärden baseras på informationen eller resultatet av informationen på webbplatsen.

3.2 Informationen på webbplatsen är inte avsedd som råd eller rekommendationer. Informationen på webbplatsen är avsedd som allmän information. När det gäller medicinsk information är informationen på webbplatsen inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Både patienter och vårdpersonal bör kontrollera med myndigheter och lokala medicinska resurser för lämplig information och inte vidta några åtgärder utgående från webbplatsens information.
 

4. Användares beteende

4.1 När du använder vår hemsida gäller villkoren nedan och du är alltid skyldig att följa dem om du vill fortsätta använda vår hemsida:

  • Du får inte bryta mot detta rättsliga meddelande.
  • Du får inte medvetet missbruka vår webbplats genom att ladda upp/införa virus eller annat material som är tekniskt skadligt eller skadligt.
  • Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats eller någon annan server eller databas som är ansluten till vår hemsida.
  • Det är inte tillåtet att samla in någon information med hjälp av automatiska medel.
     

5. Immateriella rättigheter

5.1 Unilabs äger alla immateriella rättigheter på sin webbplats, inklusive men inte begränsat till material som publiceras på webbplatsen och alla dokument, filer, text, bilder, grafik, enheter, produktnamn och koder som finns på webbplatsen. Webbplatsen i allmänhet ägs av Unilabs eller dess tredje part leverantörer. Alla verk på webbplatsen är skyddade av upphovsrättslagar runt om i världen.

5.2 Du får skriva ut en enda kopia av dokument från webbplatsen och hämta utdrag eller dokument i den mån det är nödvändigt och för din icke-kommersiella användning, förutsatt att utskrifter eller kopior behåller upphovsrätten. Unilabs varumärke och logotyperna får inte användas utan skriftligt samtycke från oss.

5.3 Reproduktion av innehåll på webbplatsen förutom vad som nämns ovan är förbjudet. Detta inkluderar användningen av diagram, illustrationer, fotografier, video, ljudsekvenser eller annan grafik separat från någon medföljande text.

5.4 Om information som är tillgänglig på webbplatsen ägs av en tredje part måste du få tillstånd från tredjepartsägaren. Unilabs kan inte garantera dig rätten att använda denna information.

5.5 Inget på webbplatsen bör ses som att bevilja en licens eller andra rättigheter.
 

6. Användargenererat innehåll

6.1 Om du lämnar in material på webbplatsen som kommentarer, frågor eller tekniker är du ensam ansvarig för denna information. Du samtycker också till att informationen som lämnats av dig inte är konfidentiell och att informationen överensstämmer med gällande lagar och förordningar. Vidare godkänner du att informationen inte strider mot tredje parts rättigheter.

6.2 Unilabs är inte ansvarig för material som lämnats in av dig. Vi har rätt att redigera, ta bort eller vägra att lägga ut material från webbplatsen utan ytterligare meddelande. Oavsett detta lämnar vi ingen garanti för att vi kommer att radera eller redigera specifikt innehåll som lämnats av användare. Därför är Unilabs inte ansvariga för att fortsätta att tillåta, redigera eller ta bort information som genereras av användare.

6.3 Unilabs har rätt att ge din identitet till tredje part som hävdar att information som du lägger upp på vår webbplats kränker deras rättigheter.
 

7. Gällande lag och tvister

7.1 Dessa allmänna villkor och alla tvister som kan härröra från dessa villkor regleras av svensk lag.
 

8. Vårt ansvar

8.1 Vi avsäger härmed ansvar från följande frågor i den utsträckning som lag tillåts:

  • Ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som uppkommit av någon användare i samband med vår hemsida. Detta inkluderar oförmågan att använda webbplatsen, användningen av länkade webbplatser eller användningen av material på webbplatsen. Det utesluter också ansvar för förluster eller skador som orsakas av virus eller annat tekniskt skadligt material.
  • Ansvaret är utan begränsning uteslutet för inkomstbortfall, förlust av verksamhet, förlust av vinst eller kontrakt, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, förlust av goodwill, bortkastad förvaltning eller kontorstid och för andra förluster eller skador av något slag. Det spelar ingen roll om det är orsakat av skadelidande, avtalsbrott eller på annat sätt och det innefattar försumlighet och förutsebara skador.

8.2 Begränsningen av ansvaret påverkar inte något ansvar som inte kan uteslutas enligt gällande lag.
 

9. Ändringar och tillgänglighet till webbplatsen

9.1 Unilabs har rätt att ändra denna webbplats eller detta juridiska meddelande utan föregående meddelande. En sådan ändring, ändring eller uppdatering kommer att träda i kraft omedelbart vid publicering på webbplatsen.

9.2 Unilabs kan inte garantera att webbplatsen är tillgänglig hela tiden och vi är inte ansvariga för dig om webbplatsen inte är tillgänglig för någon tid.
 

10. Länkade webbplatser

10.1 Unilabs kan länka till externa webbplatser. Vi är inte ansvariga för någon information på dessa webbplatser eller har någon kontroll över webbplatserna.

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN