Kvalitet inom Patologi | Unilabs Skip to main content

Patologi Kvalitet

Unilabs ansvarar för att leverera analyser och tjänster till sjukvården av god kvalitet. Unilabs verksamhet inom patologi utgörs av produktionsprocesser som resulterar i tjänster för kunderna.

Kvalitetssäkring spelar en mycket viktig roll. Alla delar av laboratorieverksamheten som utgör huvudprocesser är kvalitetssäkrade. Såväl den pre-analytiska och post-analytiska verksamheten regleras av en rad dokument som styr eller beskriver ansvarsproblematik, kompetenskrav, arbetsinstruktioner, metodbeskrivningar, interna revisioner, hantering av kundklagomål, m m.


Unilabs svenska patologi verksamheten är ackrediterad sedan 1995 och  från  2001 till 2019 hade man en gemensam ackreditering ihop med laboratoriemedicin. Från och med 2019 är patologin ackrediterad av SWEDAC i enlighet med standard ISO 15189: 2012 ”Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens” för samtliga laboratorier. Detta innebär att Unilabs patologilaboratorier uppfyller kraven på såväl ledningssystem som teknisk kompetens. 
 

 Ackreditering-15189

 

Unilabs är ackrediterade av Swedac för utförande av analyser. De metoder som omfattas av ackrediteringen framgår dels av provtagningsanvisningarna www.anvisningar.se dels av förteckning som kan rekvireras från Unilabs. I de fall laboratoriet har en ackrediterad metod för beställd analys tillämpas alltid denna, såvida inte kunden begärt något annat. En liten del av våra metoder är inte ackrediterade, vilket kan bero på att det till exempel saknas externa kontrollprogram eller att antalet analyser är lågt. 


Enligt regelverket för ackreditering ska ett provsvar vara försett med ackrediteringsmärke eller med en texthänvisning till ackreditering för att vara en ackrediterad rapport. Symbolen finns med i de papperssvar som laboratoriet tillhandahåller för ackrediterade analyser. För elektroniska svar kan inte alla mottagande system ta emot och visa detta. Om ni som kund i dessa fall önskar svar med ackrediteringsmärke kan ni alltid begära att få papperssvar, antingen som ett enstaka svar eller som ett ordinarie svarssätt. Kontakta då kundtjänst. 


Unilabs uppfyller kraven i EA-2/15 ”EA Requirement for the Accreditation of Flexible Scopes” vilket innebär att ackrediteringens omfattning kontinuerligt anpassas till såväl interna krav som till våra kunders behov.


Kvalitetspolicy

Unilabs har som vision är att bli den ledande leverantören av diagnostiska tjänster i Europa. Vårt syfte är att tillhandahålla och utveckla laboratoriemedicin och radiologitjänster för privata och offentliga kunder. Vi vill göra detta för individen, både som patient och som skattebetalare, såväl som för samhället och för att vi aktivt vill delta i förnyandet av europeisk hälso- och sjukvård. 


Vår policy är att verksamheten ska tillhandahålla tjänster med adekvat medicinsk och diagnostik kvalitet, kompetens och servicegrad. Verksamheten skall uppfylla kundens behov och vara ett kostnads- och resurseffektivitet stöd till hälso- och sjukvården och övriga kunder, detta i en miljö där patientsäkerhet och kvalitet ständigt utvecklas och förbättras. Som stöd för detta finns ledningssystem för kvalitet, med policys och mål, vilket ledningen beslutar, utvärderar och resurs sätter.


Vi vill genom vårt omhändertagande och bemötande av patienter och anhöriga skapa trygghet och förtroende. Vi vill vara tillgängliga för provtagning, analys och undersökningar med korta svarstider som bidrar till vård och behandling I rätt tid. Vi vill genom samverkan med andra vårdgivare i vårdkedjan, bidra till effektiv och säker vård.

Genom denna policy åtar vi oss

• att följa de kvalitetskrav, som ställs på oss av tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare samt krav från lagar, författningar och ackrediteringsstandarder
• att varje enskild medarbetare sätter sig in i kvalitetsledningssystemet och följer det
• att alla anställda ska tillämpa beslutade policys och rutiner i det dagliga arbetet. Ansvaret för att det enskilda arbetet bedrivs patientsäkert och med optimal kvalitet ligger hos varje medarbetare
• att vi kontinuerligt utvärderar och vid behov förbättrar metoder och rutiner, så att vi håller en adekvat medicinsk och diagnostisk kvalitet, följer professionell praxis och är ändamålsenliga
• att följa den vetenskapliga utvecklingen och kontinuerligt kompetensutvecklar personalen
• att all personal i dess tjänst utför sitt arbete opartiskt
• att vi upprätthålla en god serviceanda hos varje medarbetare gentemot patienter, kunder, uppdragsgivare och varandra
• att vi kontinuerligt utvärderar och vid behov förbättrar framställningsprocedurer av produkter vi tillverkar
• att kontinuerligt övervaka och mäta kvalitet 

Bolaget åtar sig att i de verksamheter som omfattas av ackreditering, krav ställda enligt GMP, GCP och/eller statlig myndighetskontroll, uppfylla kontrollmyndighetens krav, och vid behov delge information om förändringar som eventuellt kan påverka ackreditering eller erhållna tillstånd.


Patientsäkerhetsarbete

Inom Unilabs bedriver vi ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i nära samverkan med våra kunder. I vårt arbete ingår att underhålla en god patientsäkerhetskultur och att säkerställa medarbetarnas kompetens genom utvecklingssamtal och regelbunden genomgång av behörighetsbevis. Identifierade avvikelser och kundklagomål handläggs aktivt med huvudsyftet att förebygga upprepningar. Patientsäkerhetsarbetets inriktning och resultat beskrivs i vår årliga patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer på vår sida Din rätt som patient »

 

Kvalitetsregister och Kvalitetsindikatorer

Unilabs AB ansvarar för att leverera analyser och tjänster till sjukvården av god kvalitet. Med kvalitet avses såväl teknisk som funktionell (tjänste-) kvalitet. För att veta att Unilabs AB uppfyller så väl externa som interna krav, finns ett antal viktiga variabler/parametrar, s.k. kvalitetsindikatorer utvalda. Unilabs deltar även i ett flertal nationella kvalitetsregister.

En kvalitetsindikator ska målsättas och utvärderas regelbundet. Exempel på kvalitetsindikatorer kan vara utfall av interna kontroller, externa kontroller, interna revisioner, externa revisioner, avvikelser och kundklagomål.

Syftet med indikatorer är att övervaka och utvärdera prestanda för kritiska delar av preanalytiska, analytiska och postanalytiska processer.

Sammanställning och bedömning sker årligen vid ledningens genomgång. För varje indikator sker planering av mål, metodik, tolkning, gränser, handlingsplan samt hur länge mätningen ska pågå.

För planerade och pågående indikatorer sker regelbunden granskning för att säkerställa indikatorns fortsatta lämplighet. Planering och utvärdering av TAT (turn-around-time) sker med hänsyn till tecknade avtal eller överenskommelser i samråd med kunden.

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN