Privatperson | Kvalitetsregister & kvalitetsindikatorer | Unilabs Skip to main content

Kvalitetsregister & kvalitetsindikatorer

Unilabs ansvarar för att leverera analyser och tjänster till sjukvården av god kvalitet.

För att veta att Unilabs uppfyller så väl externa som interna krav, finns ett antal viktiga variabler/parametrar, s.k. kvalitetsindikatorer utvalda. Unilabs deltar även i ett flertal nationella kvalitetsregister. ​
 

Ett urval av kvalitetsindikatorer
 

Kvalitetsindikator BAS-test 2020

Resultat från mätning av mediansvarstiden för BAS-tester. Mätningen omfattar samtliga blodcentraler inom Unilabs.

 

Hemolys 2020

Resultat från årlig mätning av andelen rör med hemolys från akutmottagningar). Hemolys innebär för vissa analyser att ett nytt prov måste tas. Under mätperioden har Unilabs genomfört utbildningar och rekommenderat hur rör ska hanteras i samband med provtagningen.

 

Unilabs deltar i nationella kvalitetsregister

Exempel på nationella kvalitetskvalitetsregister som Unilabs rapporterar till:

Nationella kvalitetsregister cancer (INCA)
SWEQA (Swedish Quality Assurance) - Bröstcancer

 

Ungram

 • Equalis
 • EQAS (klinisk kemi) 
 • Labquality  (klinisk kemi, klinisk mikrobiologi) 
 • Riqas (klinisk kemi)
 • DEKS (klinisk kemi)
 • RfB (klinisk kemi)
 • LGC Standards (klinisk kemi)
 • Instand (klinisk kemi, klinisk mikrobiologi)
 • QCMD (molekylärbiologi) 
 • EMQN (molekylärbiologi) 
 • NordiQC (Patologi)

  

Patientsäkerhetsarbete 

Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskador. En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade vidtagits vid kontakt med hälso- och sjukvården. Inom Unilabs bedriver vi ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i nära samverkan med våra kunder. I vårt arbete ingår att underhålla en god patientsäkerhetskultur och att säkerställa medarbetarnas kompetens genom utvecklingssamtal och regelbunden genomgång av behörighetsbevis. Identifierade avvikelser handläggs aktivt med huvudsyftet att förebygga upprepningar. Patientsäkerhetsarbetets inriktning och resultat beskrivs i vår årliga patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer på Din rätt som patient.

Inom Unilabs bedriver vi ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i nära samverkan med våra kunder.

 

Kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer

Unilabs AB ansvarar för att leverera analyser och tjänster till sjukvården av god kvalitet. Med kvalitet avses såväl teknisk som funktionell (tjänste-) kvalitet. För att veta att Unilabs AB uppfyller så väl externa som interna krav, finns ett antal viktiga variabler/parametrar, s.k. kvalitetsindikatorer utvalda.  

En kvalitetsindikator ska målsättas och utvärderas regelbundet. Exempel på kvalitetsindikatorer kan vara utfall av interna kontroller, externa kontroller, interna revisioner, externa revisioner, avvikelser och kundklagomål. Syftet med indikatorer är att övervaka och utvärdera prestanda för kritiska delar av preanalytiska, analytiska och postanalytiska processer. 

Övervakning av dessa sker enligt fastställd plan. Sammanställning och bedömning sker årligen vid ledningens genomgång. För varje indikator sker planering av mål, metodik, tolkning, gränser, handlingsplan samt hur länge mätningen ska pågå. 
För planerade och pågående indikatorer sker regelbunden granskning för att säkerställa indikatorns fortsatta lämplighet. Planering och utvärdering av TAT (turn-around-time) sker med hänsyn till tecknade avtal eller överenskommelser i samråd med kunden.


 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN