Skip to main content

Kvalitet inom Laboratoriemedicin

Unilabs verksamhet inom laboratoriemedicin utgörs av produktionsprocesser som resulterar i tjänster för kunderna. Kvalitetssäkring spelar en mycket viktig roll. Alla delar av laboratorieverksamheten som utgör huvudprocesser är kvalitetssäkrade.

Såväl den pre-analytiska och post-analytiska verksamheten regleras av en rad dokument som styr eller beskriver ansvarsproblematik, kompetenskrav, arbetsinstruktioner, metodbeskrivningar, interna revisioner, hantering av kundklagomål, m m.

Unilabs svenska laboratoriemedicinska verksamheten är ackrediterad sedan 1995 och har sedan 2001 en gemensam ackreditering av SWEDAC i enlighet med standard ISO 15189: 2012 ”Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens” för samtliga laboratorier.. Detta innebär att laboratoriet uppfyller kraven på såväl ledningssystem som teknisk kompetens.

Ackreditering Laboratoriemedicin

 

Kvalitet inom Laboratoriemedicin

"Vår policy är, av patientsäkerhetsskäl, att ackrediteringen ska omfatta alla de analyser som är möjliga att ackreditera enligt standardens specificerade normer."

Vår policy är, av patientsäkerhetsskäl, att ackrediteringen ska omfatta alla de analyser som är möjliga att ackreditera enligt standardens specificerade normer. I de fall det inte är möjligt att uppfylla standardens krav för att ackreditera en enskild analys, t.ex. om en extern kvalitetskontroll saknas, skall analysen ändå uppfylla definierade kvalitetssäkringsrutiner.

Unilabs är även granskade mot och uppfyller kraven i enlighet med EWDTS European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing för arbetsplatstestning av droger.

Unilabs har tillstånd från Socialstyrelsen respektive Läkemedelsverket att bedriva blodverksamhet i enlighet med gällande föreskrifter. Verksamheten granskas regelbundet vid myndigheternas tillsynsbesök. Socialstyrelsen granskar tillsammans med företrädare för transfusionsmedicin hos Unilabs även rutinerna för den del av transfusionsprocessen som vårdgivaren enligt föreskrift har ansvar för.

Om en specifik analys omfattas av ackreditering framgår av Unilabs provtagningsanvisningar, anvisningar.se » sök på respektive analys. Unilabs uppfyller kraven i EA-2/15 ”EA Requirement for the Accreditation of Flexible Scopes” vilket innebär att ackrediteringens omfattning kontinuerligt anpassas till interna krav som till våra kunders behov.
 

Kvalitet inom Laboratoriemedicin

"Detta uppnås genom att kontinuerligt utvärdera, samt vid behov revidera de diagnostiska rutinerna, så att en adekvat specificitet och sensitivitet upprätthålls."

Kvalitetspolicy

Vår policy är att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster inom laboratoriemedicin och kontrollverksamhet med optimal kvalitet, kompetens och servicegrad som ett effektivt stöd till hälso- och sjukvården samt övriga kunder. Målet för kvalitetsledningssystemet är att förverkliga laboratoriets kvalitetspolicy.

Detta uppnås genom:

  • att vi åtar oss att följa de kvalitetskrav, som ställs på oss av tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare samt krav från lagar, författningar och ackrediteringsstandarder.
  • det åligger varje enskild befattningshavare att sätta sig in i kvalitetsledningssystemet samt att följa och tillämpa detta. All personal har tillgång till all dokumentation som beskriver kvalitetsledningssystemet och alla relevanta metoder och procedurer.
  • att upprätthålla optimal diagnostisk kvalitet med hjälp av spårbar kalibrering och kontinuerlig uppföljning av indikatorer för medicinsk kvalitet samt deltagande i nationella och internationella kvalitetskontrollprogram där så är möjligt.
  • att kontinuerligt utvärdera, samt vid behov revidera de diagnostiska rutinerna, så att en adekvat specificitet och sensitivitet upprätthålls.
  • att kontinuerligt utvärdera, samt vid behov revidera framställningsprocedurer av egentillverkade produkter, för att säkerställa att blodkomponenter/substrat har bästa möjliga kvalité.
  • att kontinuerligt kompetensutveckla personalen.
  • att följa den vetenskapliga utvecklingen.
  • att upprätthålla en god serviceanda hos varje medarbetare i umgänget med uppdragsgivarna.
  • att vi har rutiner för hantering av avvikelser och klagomål utan onödigt dröjsmål.
  • att all intern och extern personal, ska utföra sitt arbete opartiskt.

Bolaget åtar sig att i de verksamheter som omfattas av ackreditering, krav ställda enligt GMP och/eller statlig myndighetskontroll, uppfylla kontrollmyndighetens krav, och vid behov delge information om förändringar som eventuellt kan påverka ackreditering eller erhållna tillstånd.

Det primära kvalitetsansvaret ligger hos den person som utför det enskilda arbetet.

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN