Privatperson | Din rätt som patient | Unilabs Skip to main content

Din rätt som patient

Unilabs mål är att ge dig bra service, god vård och ett bra bemötande.

Synpunkter på vår verksamhet

Dina synpunkter eller klagomål är viktiga och ger oss en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet. Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder.


Vänd dig direkt till oss

När du har synpunkter eller klagomål på vår service eller vårt bemötande kan du framföra dem på Blankett för synpunkter och klagomål. 
Du kan också lämna dina synpunkter eller klagomål direkt till vår personal, kontakta vår kundtjänst eller skriva ett brev. Skicka inte känsliga uppgifter så som personnummer, detaljerade uppgifter om din hälsa etc. med e-post till oss. Vi besvarar dina synpunkter eller klagomål muntligt eller skriftligt. Hur omfattande svaret är beror på ärendets art. 
 

Lämna synpunkter för en närstående 

Du kan lämna klagomål och synpunkter för en närstående, om personen inte kan göra det själv. För att till exempel kunna ta del av handlingar eller föra din närståendes talan behöver du en fullmakt. 
 

Vänd dig till patientnämnden i din region 

Du kan också vända dig till Patientnämnden, som är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Patientnämnden kan ge dig hjälp och stöd om du anser att dina synpunkter och klagomål till oss inte hanterats på ett bra sätt. Patientnämndens uppgift är dock inte att avgöra om det begåtts något fel eller inte. Det är ansvarig för den aktuella verksamheten som gör en bedömning av detta.


Vänd dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du, efter att ha lämnat in ett klagomål till Unilabs, anser att du inte fått ett tillfredsställande svar, kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg. Observera att du alltid i första hand ska vända dig direkt till den vårdgivare som du anser har gjort något felaktigt. 

Läs mer på  www.1177.se »
 
Frågor och svar »


Svar på dina laboratorieprover  

Om du vill veta om dina laboratorieprover är klara eller om du vill ha svar på dina lämnade prov ska du vända dig direkt till remitterande vårdgivare.  
Om du vill att svar på dina lämnade laboratorieprover ska skickas till en annan vårdgivare, behöver du ge din nya vårdgivare fullmakt att begära att kopior av provsvaren överföras till den nya vårdgivaren. 

Frågor och svar »
 

Svar på dina undersökningar

Radiologin: 
•    Om du önskar veta svaret på din undersökning ska du vända dig till din remitterande vårdgivare.
•    Om du önskar att svaret på din röntgenundersökning ska skickas till en annan vårdgivare behöver du ge din nya vårdgivare en fullmakt.

Mammografin:
•    Har du varit på undersökning med remiss ska du vända dig till din remitterande vårdgivare för svar.
•    Har du varit på hälsokontroll för mammografi kommer du få ett brevsvar inom 2-6 veckor. Bor du i Västra Götalandsregionen och har Kivra får du ditt svar därigenom.
 

Spärra journaluppgifter

Om du inte vill ingå i Sammanhållen journal eller vill spärra uppgifter i din journal ska du fylla i en spärrblankett. Vilka uppgifter du eventuellt vill spärra bestämmer du själv. 

Men, du kan inte motsätta dig att det framgår att det finns spärrade uppgifter. Blanketten fylls i och lämnas personligen till en av Unilabs avdelningar eller skickas till angiven adress i blanketten. 

Observera att det endast går att begära spärrning via den här blanketten inlämnad personligen eller inskickad till Unilabs. 
Vill du spärra åtkomst till dina laboratorieprovsvar gör du det via din journal hos din/ dina vårdgivare.  

Länk till blankett för spärrning »
Länk till blankett för att häva spärrning »


Rättighetsförfrågning

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. 

Du har rätt att 

  • veta hur vi behandlar dina personuppgifter  
  • veta vilka personuppgifter vi lagrar  
  • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter 
  • begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter 
  • begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas 
  • få tillgång till dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet) och har rätt att skicka dessa data till en annan behandlingsansvarig  

Rättighetsförfrågan omfattar inte svar på prover eller undersökningar, för dessa besked vänder du dig direkt till din vårdgivare.

Frågor och svar »

 

Vill du veta mer om dina rättigheter och vår behandling av personuppgifter? 

Läs mer under Personuppgiftspolicy »

Om du vill kontakta oss 

Kundtjänst Unilabs
Tel: 0771-40 77 00
Info.se@unilabs.com 

Postadress: 
”Din rätt som patient” 
Unilabs AB 
Anderstorpsvägen 10
171 54 Solna 

Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder.

Ersättning vid vårdskada

Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska ha samband med behandling vid sjukhus, läkar- eller tandläkarmottagning, sjukgymnastik el annan vård som landstinget ansvarar för. Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Skadeanmälningsblankett och mer information om försäkringen hittar du på www.lof.se 


Socialstyrelsens regionala enhet

Du kan vända dig till Socialstyrelsens regionala enhet för det län du är bosatt i med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras. Ärendena utreds och erfarenheterna tas tillvara.


Inspektionen för vård och omsorg

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. Läs mer på www.ivo.se

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN