Skip to main content

Personuppgiftspolicy

För allmän kännedom

Vi på Unilabs ’CARE BIG’. Detta betyder att det ingår i vår företagskultur att skydda det som är viktigast för våra kunder, och dit hör givetvis personuppgifter. Inom vår organisation har vi alltid hanterat personuppgifter med största möjliga sekretess och i enlighet med gällande datalagstiftning.

I och med att EUs nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft så innebär detta nya regleringar som Unilabs kommer att följa.

Hur förhåller sig Unilabs till GDPR?

Vi förbinder oss att följa kraven i GDPR för alla personuppgifter som samlas in av våra bolag. Detta gäller inte bara patientuppgifter utan även uppgifter om anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra individer som vi har affärsmässiga relationer till inom ramen för vår verksamhet.

Med hjälp av ett ledande företag inom dataskydd har vi granskat kraven i GDPR och etablerat ett dataskyddsteam med ett av koncernens dataskyddsombud som chef.

Behandling av personuppgifter: Enligt GDPR ska personuppgifter samlas in och behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt och för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. Våra personuppgiftsrutiner finns förtecknade i ett register och vilar alla på tydlig laglig grund. Till exempel kan personuppgifter behöva samlas in för att fullgöra ett kontrakt, eller för att bevaka Unilabs legitima affärsintressen. I de fall då hanteringen av personuppgifter överlåts till en tredje part är vi särskilt noga med att förvissa oss om att alla registerförare omfattas av vederbörliga säkerhetskontroller och sekretessavtal.

Transparens: Ett krav i GDPR är att personuppgifter ska kontrolleras under hela livscykeln och att rimliga åtgärder ska vidtas för att se till att uppgifterna är adekvata, relevanta, inte för omfattande, korrekta och uppdaterade. Vi är helt öppna med hur personuppgifter hanteras inom våra bolag. Vi kartlägger personuppgifter för att göra det möjligt att samla in, lagra, använda, ändra eller radera dessa uppgifter i enlighet med kraven i GDPR och önskemål från den registrerade. 

Datasäkerhet: Datasäkerhet är utomordentligt viktigt för oss här på Unilabs. Vi vidtar alla relevanta teknologiska och organisatoriska åtgärder för att kunna hålla högsta säkerhetsnivå och se till att alla personuppgifter är tillgängliga och skyddade.

I vårt specialskrivna dokument med frågor och svar om GDPR kan du läsa mer om var vi står i förhållande till den nya lagstiftningen.

Vad händer nu?

På Unilabs gör vi vårt bästa för att våra kunder ska få en fantastisk upplevelse. Vi kommer att fortsätta arbetet med att göra de förändringar i verksamheten som krävs utifrån den nya lagstiftningen, och vi kommer att kontinuerligt hålla våra uppdragsgivare, patienter, leverantörer och alla berörda tillsynsmyndigheter informerade om detta arbete.

GDPR är ett strålande tillfälle för oss att arbeta tillsammans med alla andra vårdgivare för att kunna förbättra vården till de individer som gett oss förtroendet att hantera deras personuppgifter.

Om du vill veta mer om kraven som ställs i GDPR kan du läsa mer om den nya lagstiftningen på Europakommissionens hemsida:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_sv

Vill du ha mer information om vår väg mot att uppfylla kraven kan du kontakta oss på dpo@unilabs.com.

 

INFORMATIONSSPOLICYS

I enlighet med GDPR ska företaget tillhandahålla registrerad information om personuppgiftsbehandling.

Unilabs informationspolicy för: Besökare av webbplats

Unilabs informationspolicy för: Journalister

Unilabs informationspolicy för: Arbetssökande

Unilabs informationspolicy för: Sjukvårdspersonal och remittenter

Unilabs informationspolicy för: Patienter och blodgivare

Unilabs informationspolicy för: Leverantörer
 

Information om dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att begära information om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig såväl som att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har rätt att veta varför vi

samlar in personuppgifterna och hur vi behandlar dem, vilken typ av personuppgifter vi behandlar, vilka organisationer som mottar personuppgifter och hur personuppgifterna lagras.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot personlig databehandling som grundar sig på våra legitima intressen. Men om vi har tvingande legitima skäl som strider mot dina

intressen, rättigheter och friheter, kan vi ha rätt att fortsätta behandlingen. När bearbetning bygger på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke för Unilabs användning av dina

personuppgifter. Detta påverkar inte användningen av informationen om dig innan du återkallar samtycket.

Invändning mot bearbetning för direkt marknadsföring

Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter, till exempel om informationen inte längre är nödvändig.

Rätt till begränsning av behandling.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Det finns risk för att vi inte kommer att kunna erbjuda dig våra tjänster under den tid som behandlingen av uppgifter är begränsad.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet) och har rätt att skicka dessa data till en annan behandlingsansvarig. Denna rätt är begränsad till personuppgifter som du har gett oss om, om de behandlas i syfte att fullgöra ett avtal med dig eller baserat på ditt samtycke.

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
Önskar du ställa en rättighetsförfrågning, vänligen använd följande blankett:


Länk till blankett för rättighetsförfrågning »

 

Kontaktuppgifter till Unilabs dataskyddsombud hittar du under rubriken Dataskyddsombud.

 

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att göra det till Datainspektionen. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens sina sidor:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/
 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Unilabs Sverige AB är: 
Miroslava Greštiaková 
E-postadress: 

dpo@unilabs.com


Postadress

Alpha Medical, s.r.o.
Digitial Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava, Slovak Republic

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN