Skip to main content

Lex Maria

Unilabs har som mål att arbeta för att ständigt ökad patientsäkerheten. En del av detta arbete är att utreda avvikelser och incidenter. Då en avvikelse har lett till (eller riskerat leda till) en allvarlig skada görs en bedömning enligt lex Maria.

Anmäl vårdskada - lex Maria-anmäl vårdskada

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO

Läs mer på IVOs hemsida eller under Din rätt som patient

 

Lex Maria ärende, rapportförsening livshotande hypernatremi 

Unilabs AB har utrett ett ärende om försenad rapportering gällande en allvarlig hypernatremi vid Huvudsta kemilaboratorium under november 2020. Vi har identifierat en multifaktoriell bakomliggande orsak och behov av korrigerande specifika åtgärder av involverade rutiner och procedurer.

Enligt vår utredning har det försenade provsvaret i det här fallet inte påverkat patientens behandling eller sjukdomsförlopp. Det kan dock inte uteslutas att en sådan fördröjning i ett annat kliniskt sammanhang skulle kunna medföra en allvarlig vårdskada. 

Händelsen är därför lex Maria-anmäld till det nationella hälso- och sjukvårdsinspektionen (IVO). 

Stockholm den 21 december 2020

 

Lex Maria-anmälan för patologin i Skövde

Unilabs AB har anmält en avvikelse enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sommaren 2019 försenades ett provsvar avseende en misstänkt hudtumör inskickad till vår patologiverksamhet i Skövde. Under väntetiden tillväxte tumören vilket medförde att patienten behövde genomgå ett större kirurgiskt ingrepp än vad som initialt var planerat. Vår utredning har identifierat flera delorsaker till det inträffade varav den mest bidragande var tillfällig kapacitetsbrist. Unilabs beklagar djupt det inträffade och har infört en rad åtgärder för att något liknande inte ska inträffa igen. Vi inväntar nu resultatet av IVOs bedömning av ärendet.

Stockholm 27 april 2020

 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN

""