Kvalitet inom Patologi | Unilabs Skip to main content

Patologi Kvalitet

Unilabs ansvarar för att leverera analyser och tjänster till sjukvården av god kvalitet. Unilabs verksamhet inom patologi utgörs av produktionsprocesser som resulterar i tjänster för kunderna.

Kvalitetssäkring spelar en mycket viktig roll. Alla delar av laboratorieverksamheten som utgör huvudprocesser är kvalitetssäkrade. Såväl den pre-analytiska och post-analytiska verksamheten regleras av en rad dokument som styr eller beskriver ansvarsproblematik, kompetenskrav, arbetsinstruktioner, metodbeskrivningar, interna revisioner, hantering av kundklagomål, m m.


Unilabs svenska patologi verksamheten är ackrediterad sedan 1995 och  från  2001 till 2019 hade man en gemensam ackreditering ihop med laboratoriemedicin. Från och med 2019 är patologin ackrediterad av SWEDAC i enlighet med standard ISO 15189: 2012 ”Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens” för samtliga laboratorier. Detta innebär att Unilabs patologilaboratorier uppfyller kraven på såväl ledningssystem som teknisk kompetens. 

Sedan oktober 2014 innehar Unilabs även ackreditering för klinisk obduktion som kontrollorgan enligt kontrollorganstandarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012. 


Ackreditering Patologi
 

Patientsäkerhetsarbete

Inom Unilabs bedriver vi ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i nära samverkan med våra kunder. I vårt arbete ingår att underhålla en god patientsäkerhetskultur och att säkerställa medarbetarnas kompetens genom utvecklingssamtal och regelbunden genomgång av behörighetsbevis. Identifierade avvikelser och kundklagomål handläggs aktivt med huvudsyftet att förebygga upprepningar. Patientsäkerhetsarbetets inriktning och resultat beskrivs i vår årliga patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer på vår sida Din rätt som patient »

Vår policy är, av patientsäkerhetsskäl, att ackrediteringen ska omfatta alla de analyser som är möjliga att ackreditera enligt standardens specificerade normer. Är detta inte möjligt skall analyserna ändå uppfylla definierade kvalitetssäkringsrutiner.

Om en specifik analys omfattas av ackreditering framgår av Unilabs provtagningsanvisningar, anvisningar.se » sök på respektive analys.

Unilabs uppfyller kraven i EA-2/15 ”EA Requirement for the Accreditation of Flexible Scopes” vilket innebär att ackrediteringens omfattning kontinuerligt anpassas till interna krav som till våra kunders behov.

Patientsäkerhets- och kvalitetspolicy

Verksamheten ska tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster med optimal medicinsk och diagnostik kvalitet. Verksamheten skall uppfylla kundens behov och vara ett kostnads- och resurseffektivitet stöd till hälso- och sjukvården samt övriga kunder. Ledningen beslutar om policys, mål och resurser samt utvärderar ledningssystemet.
 

Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och detta uppnås genom        

  • att vi åtar oss att följa de kvalitetskrav, som ställs på oss av tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare samt krav från lagar, författningar och ackrediteringsstandarder.
  • det åligger varje enskild befattningshavare att sätta sig in i kvalitetsledningssystemet samt att följa och tillämpa detta. All personal har tillgång till all dokumentation som beskriver kvalitetsledningssystemet och alla relevanta metoder och procedurer.
  • att upprätthålla optimal diagnostisk kvalitet med hjälp av spårbar kalibrering och kontinuerlig uppföljning av indikatorer för medicinsk kvalitet samt deltagande i nationella och internationella kvalitetskontrollprogram där så är möjligt.
  • att kontinuerligt utvärdera, samt vid behov revidera de diagnostiska rutinerna, så att en adekvat specificitet och sensitivitet upprätthålls.
  • att kontinuerligt utvärdera, samt vid behov revidera framställningsprocedurer av egentillverkade produkter, för att säkerställa att blodkomponenter/substrat har bästa möjliga kvalité.
  • att kontinuerligt kompetensutveckla personalen
  • att följa den vetenskapliga utvecklingen
  • att upprätthålla en god serviceanda hos varje medarbetare i umgänget med uppdragsgivarna.
  • att vi har rutiner för hantering av avvikelser och klagomål utan onödigt dröjsmål.
  • att kontrollorganet och all intern och extern personal i dess tjänst, ska utföra sitt arbete opartiskt

 

Bolaget åtar sig att i de verksamheter som omfattas av ackreditering, krav ställda enligt GMP och/eller statlig myndighetskontroll, uppfylla kontrollmyndighetens krav, och vid behov delge information om förändringar som eventuellt kan påverka ackreditering eller erhållna tillstånd.

Det primära kvalitetsansvaret ligger hos den person som utför det enskilda arbetet.
 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN