Vårdgivare | Kvalitet inom Radiologi | Unilabs Skip to main content

Kvalitet inom Radiologi

Unilabs Radiologi är sedan 2007 ackrediterad verksamhet i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025. Genom vår ackreditering ligger kvalitetsfokus på kompetens och metod.

Vi har ett omfattande ledningssystem som utgår från vår policy för patientsäkerhet och kvalitet. Vårt ledningssystem skall säkra efterlevnad av gällande legala krav samt utvalda standards.

Unilabs Radiologi är en av Swedac ackrediterade verksamheter i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025. De metoder som omfattas av ackrediteringen, samt vilka enheter som är ackrediterade, framgår av förteckning (omfattningen av vår ackreditering) och kan vid förfrågan även rekvireras från Unilabs. 

Enligt regelverket för ackreditering ska ett utlåtande vara försedda med ackrediteringsmärke eller med en texthänvisning till ackreditering för att vara en ackrediterad rapport. Det är i dagsläget tekniskt omöjligt att förse svar med denna information. Det betyder att provningen, fastän den utförs med förväntan noggrannhet, inte kan betraktas som utförd under ackreditering.

Om ni som kund önskar framföra synpunkter i detta ärende är ni välkomna att kontakta Kundtjänst Radiologi eller Kundtjänst Mammografi. Om ni som kund önskar svar med hänvisning till ackreditering kan ni begära att få ett papperssvar med denna hänvisning. Kontakta Kundtjänst radiologi eller Kundtjänst mammografi så erhåller ni ett papperssvar som skickas inom en vecka.
 

För omfattningen av vår ackreditering »

Våra ackrediterade undersökningar »


Ackreditering Radiologi

 

Kvalitetspolicy

Unilabs har som vision är att bli den ledande leverantören av diagnostiska tjänster i Europa. Vårt syfte är att tillhandahålla och utveckla laboratoriemedicin- och radiologitjänster för privata och offentliga kunder. Vi vill göra detta för individen, både som patient och som skattebetalare, såväl som för samhället och för att vi aktivt vill delta i förnyandet av europeisk hälso- och sjukvård.

Vår policy är att verksamheten ska tillhandahålla tjänster med adekvat medicinsk och diagnostik kvalitet, kompetens och servicegrad. Verksamheten skall uppfylla kundens behov och vara ett kostnads- och resurseffektivitet stöd till hälso- och sjukvården och övriga kunder, detta i en miljö där patientsäkerhet och kvalitet ständigt utvecklas och förbättras. Som stöd för detta finns ledningssystem för kvalitet, med policys och mål, vilket ledningen beslutar, utvärderar och resurssätter.

Vi vill genom vårt omhändertagande och bemötande av patienter och anhöriga skapa trygghet och förtroende. Vi vill vara tillgängliga för provtagning, analys och undersökningar med korta svarstider som bidrar till vård och behandling i rätt tid. Vi vill genom samverkan med andra vårdgivare i vårdkedjan, bidra till effektiv och säker vård.

Genom denna policy åtar vi oss

  • att följa de kvalitetskrav, som ställs på oss av tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare samt krav från lagar, författningar och ackrediteringsstandarder.
  • att varje enskild medarbetare sätter sig in i kvalitetsledningssystemet och följer det
  • att alla anställda ska tillämpa beslutade policys och rutiner i det dagliga arbetet. Ansvaret för att det enskilda arbetet bedrivs patientsäkert och med optimal kvalitet ligger hos varje medarbetare
  • att vi kontinuerligt utvärderar och vid behov förbättrar metoder och rutiner, så att vi håller en adekvat medicinsk och diagnostisk kvalitet, följer professionell praxis och är ändamålsenliga
  • att följa den vetenskapliga utvecklingen och kontinuerligt kompetensutvecklar personalen
  • att all personal i dess tjänst utför sitt arbete opartiskt
  • att vi upprätthålla en god serviceanda hos varje medarbetare gentemot patienter, kunder, uppdragsgivare och varandra
  • att vi kontinuerligt utvärderar och vid behov förbättrar framställningsprocedurer av produkter vi tillverkar
  • att kontinuerligt övervaka och mäta kvalitet

Bolaget åtar sig att i de verksamheter som omfattas av ackreditering, krav ställda enligt GMP och/eller statlig myndighetskontroll, uppfylla kontrollmyndighetens krav, och vid behov delge information om förändringar som eventuellt kan påverka ackreditering eller erhållna tillstånd.

Det primära kvalitetsansvaret ligger hos den person som utför det enskilda arbetet.

 

Kvalitet inom Radiologi

"Verksamheten ska bedrivas med optimal medicinsk och diagnostisk kvalitet. Patientsäkerhet och kvalitet ska ständigt utvecklas och förbättras." 

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN