Skip to main content

Kvalitet inom Radiologi

Unilabs Radiologi är sedan 2007 ackrediterad verksamhet i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018. Genom vår ackreditering ligger kvalitetsfokus på kompetens och metod.

Vi har ett omfattande ledningssystem som utgår från vår policy för patientsäkerhet och kvalitet. Vårt ledningssystem skall säkra efterlevnad av gällande legala krav samt utvalda standards. För omfattningen av vår ackreditering, läs mer här »

Ackreditering Radiologi

 

Patientsäkerhets- och kvalitetspolicy

Verksamheten ska bedrivas med optimal medicinsk och diagnostisk kvalitet. Patientsäkerhet och kvalitet ska ständigt utvecklas och förbättras. Verksamheten ska uppfylla kundens behov och vara ett kostnads- och resurseffektivt stöd till kunden. Ledningen beslutar om policys, mål och resurser samt utvärderar ledningssystemet. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar med verktygen:

 • Strukturerad avvikelsehantering
 • Intern kontroll
 • Revision
 • Risk- och konsekvensanalys

Alla anställda ska tillämpa policys och rutiner i det dagliga arbetet. Ansvaret för att det enskilda arbetet bedrivs patientsäkert och med optimal kvalitet ligger hos varje medarbetare.

 • Strukturerad avvikelsehantering
 • Intern kontroll
 • Revision
 • Risk- och konsekvensanalys

Alla anställda ska tillämpa policys och rutiner i det dagliga arbetet. Ansvaret för att det enskilda arbetet bedrivs patientsäkert och med optimal kvalitet ligger hos varje medarbetare.

Kvalitet inom Radiologi

"Verksamheten ska bedrivas med optimal medicinsk och diagnostisk kvalitet. Patientsäkerhet och kvalitet ska ständigt utvecklas och förbättras." 

Strategiska mål för kvalitets- och patientsäkerhet

 • att omhändertagande och bemötande av patienter och anhöriga skapar trygghet och förtroende
 • att val av undersökningsmetod sker utifrån medicinsk evidens och diagnostisk säkerhet
 • att undersökningen medför lägsta nödvändiga stråldos till patient i samråd med remittent
 • att tillgänglighet för undersökning och korta svarstider bidrar till vård och behandling i rimlig tid
 • att, genom samverkan med andra vårdgivare i vårdkedjor, bidra till effektiv och säker vård

Våra ackrediterade undersökningar »

VÄLKOMMEN TILL unilabs hemsida

GÅ vidare till huvudhemsidan

ELLER VÄLJ ETT LAND I LISTAN NEDAN